تموم شد!شايد فعلا....

ديشب با جنون فاصله ای نداشتم...جنون و کفر

ديشب به اندازه ی همه عمرم پير شدم...امسال چه چيزايی رو که به خاطر اين کنکور از دست ندادم.سلامتی مو...دوستامو...عمرمو...امسال چشمام ضعيف شد.کلی چاق شدم.سر هر آزمونی مردمو زنده شدم...ارزششو داشت؟

امسال با اين که خيلی سخت گذشت ولی خيلی پرخاطره بود...شايد بهترين سال تحصيليم!

/ 0 نظر / 3 بازدید